Meizhou Woman and Child Hospital Newborn Screening Center

Dr. Jinmi Huang

Tel : +86-753-2390512

Fax : +86-753-2248275

Address : Meizhou Woman and child hospital newborn screening center
No.12, Mei Xin Road Meiszhou Guangdong China (Post Code: 514021)


Preventive Medicine Foundation
Address : P.O. Box 624 Taipei Xinwei, Taiwan, 10699
TEL : +886-2-2703-6080 ; Fax : +886-2-2703-6070
email :

updated : 06 Jun, 2012

[Home]


HOME