Maternal and Neonatal Hospital of Guangzhou
Guangzhou Neonatal Screening Center

Dr. Jian-Hui Jiang

Tel : +86-20-81859245

Fax : +86-20-86509790

Address : No.398-42, Middle Renmin Road, Guangzhou City, Guangdong Province, China (Post code:510180)


Preventive Medicine Foundation
Address : P.O. Box 624 Taipei Xinwei, Taiwan, 10699
TEL : +886-2-2703-6080 ; Fax : +886-2-2703-6070
E-mail :

updated : 04 Dec, 2014

[Home]


HOME