Xcelom Limited

雅士能基因科技

主 持 人:Eric Law Lap Kay 博士

電 話:Tel:+852-39551230

傳 真:+852-35650112

通訊地址:香港新界沙田石門安耀街2號新都廣場10樓 郵編:999077


若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    email:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 19 Aug, 2020


[回到首頁]


回到首頁