Fujian Maternal & Children's Hospital
Fujian Neonatal Screening Center

Dr. Jin-fu Zhou

Tel : +86-591-8755-8874

Fax : +86-591-8750-5886

Address : Fujian Neonatal Screening Center, Fujian Maternal & Children's Hospital
No.18, Daoshan Road, Fuzhou City, Fujian Province, China (Post Code: 350001)


Preventive Medicine Foundation
Address : P.O. Box 624 Taipei Xinwei, Taiwan, 10699
TEL : +886-2-2703-6080 ; Fax : +886-2-2703-6070
email :

updated : 01 Apr, 2021

[Home]


HOME