Zhanjiang Center People's Hospital
Zhanjiang Neonatal Screening Center

Dr. Cai Zong You

Tel : +86-759-3157164

Fax : +86-759-3157101

Address : Zhanjiang Neonatal Screening Center, Zhanjiang Center People's Hospital
No. 2 Cun Jin Lu, Chi Kan Qu, Zhanjiang City, Guangdong Province, China (Post code:534037)


Preventive Medicine Foundation
Address : P.O. Box 624 Taipei Xinwei, Taiwan, 10699
TEL : +886-2-2703-6080 ; Fax : +886-2-2703-6070
email :

updated : 22 May, 2019

[Home]


HOME